تعرفه خدمات هوش مصنوعی OneGPT

تمامی قمیت ها بر اساس تعداد کلمات تولید شده توسط چت جی پی تی و یا تعداد عکس های تولید شده با استفاده از مدل OpenAI است. همچنین تبدیل صدا به متن بر اساس تعداد فایل صوتی پردازش شده محاسبه خواهد شد.

اشتراک رایگان

رایگان
 • 5,000 کلمه تولید محتوا و چت
 • قالبهای آماده تولید محتوا
 • 5 تولید عکس با هوش مصنوعی
 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی
 • تبدیل متن به گفتار صوتی
 • تبدیل فایل صوتی به متن

اشتراک پایه

هزار تومان 99
 • 100,000 کلمه محتوا و چت
 • قالبهای آماده تولید محتوا
 • 5 تولید عکس با هوش‌مصنوعی
 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی
 • تبدیل متن به گفتار صوتی
 • تبدیل فایل صوتی به متن

اشتراک استاندارد

هزار تومان 249
 • 275,000 کلمه محتوا و چت
 • قالبهای آماده تولید محتوا
 • 20 تولید عکس با هوش‌مصنوعی
 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی
 • تبدیل متن به گفتار صوتی
 • تبدیل فایل صوتی به متن
محبوب

اشتراک حرفه ای

هزار تومان 499
 • 590,000 کلمه محتوا و چت
 • 45 تولید عکس با هوش‌مصنوعی
 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی
 • قالبهای آماده تولید محتوا
 • تبدیل متن به گفتار صوتی
 • تبدیل فایل صوتی به متن